4)

Kostnadsorienteringen skal gis klienten «i tide». I dette ligger det at klienten må motta orienteringen i så god tid at han får anledning til å ta stilling til om kostnadene skal pådras. Det må også være tid for klienten til å drøfte dette spørsmålet med advokaten og vurdere alternative fremgangsmåter, som f.eks. inngåelse av forlik. Hvis salæret stadig øker kan det være nødvendig å gi klienten flere varsler. Dersom en advokat bevisst ønsker å se videre fakturering an i lys av hvordan saken ender, må dette kommuniseres til klienten, jf. ADA-2016-D262(Disiplinærnemnden). Selv om et forsikringsselskap dekker advokatkostnadene, må fakturaer også sendes klienten og ikke bare forsikringsselskapet, jf. ADA-2017-D71 (Disiplinærnemden).