ADA-1999-82 (Oslo krets)

En advokat har rett til å ta seg betalt for ethvert oppdrag av faglig karakter. Dette gjelder også for innledende konsultasjoner når ikke annet er avtalt. Disiplinærutvalget uttalte at dette særlig måtte gjelde i foreliggende sak hvor advokatens råd nødvendiggjorde en gjennomgang av sakens dokumenter. Det ble lagt til grunn at pkt. 3.1.5 ikke kom til anvendelse på et tilfelle som det foreliggende hvor det kun var gitt en begrenset rådgivning vedrørende et objektivt sett viktig rettsspørsmål.