ADA-1999-D9 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde anslått en kostnadsramme for saken, som ikke var bindende. Disiplinærutvalget uttalte at plikten til å varsle klienten etter pkt. 3.1.5 hvis omkostningene antas å bli uforholdsmessig høye, skjerpes når det er gitt et kostnadsoverslag fra advokatens side. Det må da kunne forventes at advokaten følger med på de kostnader som påløper, og i god tid varsler klienten hvis kostnadsrammen står i fare for å sprekke. Disiplinærnemnden erklærte seg enig med utvalget, og advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å varsle om at kostnadsrammen ble overskredet. Salæret ble imidlertid funnet i orden.