ADA-2010-55 (Oslo krets)

Kjøpesummen var kr 750 000,- med tillegg av fellesgjeld på kr 72 123,-. I en tvist om mangler ved en leilighet kjøpt for litt over kr 800 000,-, utgjorde advokatens salærkrav samlet kr 332 741,71,-. Kravet som ble fremsatt mot selgeren var begrenset oppad til kr 235 000,- i forliksrådet og kr 300 000,- i tingretten (der klagers advokatutgifter frem til inngivelse av stevning ble tatt med i erstatningskravet). Advokaten hadde orientert klager om at hun måtte forvente at saken ville bli pådratt større kostnader enn det forsikringssummen og et innbetalt salærforskuddet tilsa. Advokaten hadde imidlertid ikke konkretisert hvor store kostnadene måtte forventes å bli. Opplysningsplikten i pkt. 3.1.5 ble derfor ansett overtrådt.