U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 590

Advokaten hadde i forbindelse med stevning til retten i en sak som gjaldt et krav på kr 5.485,-, anslått at kostnadene ikke ville overstige kr 10.000,-. Advokatens salærkrav etter tapt sak var på kr 11.300,-, som ble ansett for å ligge innenfor vanlige normer. I tillegg ble klienten ilagt saksomkostninger til motparten med kr 18.000,-. Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 3.1.5 ved ikke å klargjøre for klienten risikoen for å bli idømt saksomkostninger til motparten før saksanlegget. Salæret ble vesentlig redusert fordi det gikk ut over hva som var rimelig i forhold til sakens karakter og tvistegjenstandens verdi.