2)

Advokaten må også sørge for at det er klart hva oppdraget går ut på. Det er advokaten som har risikoen for eventuell uklarhet med hensyn til hva som avtales om oppdragets omfang og gjennomføring, noe som bl.a. kan få konsekvenser for den betaling advokaten kan kreve for det arbeid som utføres, jfr. kommentaren til Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.

Advokatforeningen har i lengre tid anbefalt overfor sine medlemmer at det ved et oppdrag av noe omfang avklares med klienten når advokaten påtar seg oppdraget, hvilket omfang dette skal ha og de vilkår som skal gjelde med hensyn til betaling og gjennomføring av oppdraget og at denne avklaringen skjer i form av et brev eller en skriftlig avtale. I november 2004 vedtok Advokatforeningens representantskap at foreningens medlemmer skal pålegges å gi skriftlig oppdragsbekreftelse til sine klienter. Oppdragsbekreftelsen skal inneholde angivelse av oppdraget og dets antatte omfang, opplysninger om hvordan salæret vil bli beregnet og fakturert, samt informasjon om klageadgang. Pålegget trådte i kraft 1. august 2005.