3)

Sett fra en praktisk synsvinkel kan bestemmelsen ut fra sin ordlyd virke noe formalistisk. Det er ingen uvanlig situasjon at advokaten får en henvendelse fra noen som opptrer på vegne av andre. Det kan eksempelvis dreie seg om en telefonhenvendelse fra barn på vegne av gamle foreldre eller fra en arving som også opptrer på vegne av medarvingene. Omstendighetene omkring etableringen av oppdraget kan således variere. Dette er det rom for, slik regelen er å forstå. Men advokaten må sørge for at oppdraget snarest mulig bekreftes av den egentlige oppdragsgiver på en tydelig måte. Det er advokaten som bærer risikoen hvis det foreligger tvil om hvem som er oppdragsgiver. Oppsøker en advokat en fengslet klient uten først å ha blitt kontaktet av vedkommende, vil det i utgangspunktet være i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1.

ADA-2014-D92 (Disiplinærnemnden) hadde advokaten via en teletorgtjeneste gitt rådgivning. Faktura ble sendt eieren av telefonnummeret, som var en annen enn den som hadde mottatt rådgivning. Advokaten hadde da opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.1 ved ikke å forsikre seg om at den som mottok fakturaen var den samme som hadde mottatt rådgivningen.