5)

Annet ledd ble tilføyd ved revisjonen i 2001. Foranledningen var en anbefaling fra CCBE om at en bestemmelse med dette innhold skulle inntas i alle medlemslandenes Regler for god advokatskikk som et ledd i bekjempelsen av hvitvasking av penger. En advokat som mottar et oppdrag av denne art, må være klar over hvem oppdraget utføres på vegne av.

Bestemmelsen har i dag mindre praktisk betydning som følge av de strenge regler inntatt i hvitvaskingsloven med tilhørende forskrifter. Bestemmelsen må ses i sammenheng med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.8.