1)

Bestemmelsen ble videreført ved revisjonen i 1991 og er identisk med § 9 i de tidligere regler. CCBE Code of Conduct har en tilsvarende bestemmelse i pkt 3.7.1

Bestemmelsen er et utslag av den grunnleggende regel i Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 annet ledd om advokatens plikt til å ivareta klientens interesser på best mulig måte, jfr. også pkt. 3.1.2. Bestemmelsen trenger ingen nærmere begrunnelse. Det bør være selvsagt for alle advokater at man skal forsøke å løse tvister gjennom minnelige ordninger i den grad klientens interesser er tjent med det.

barneloven § 49 er det lovfestet en plikt for advokater som bistår i barnefordelingssaker, til å vurdere om det er mulig for partene å komme frem til en minnelig løsning. Advokaten skal videre etter samme bestemmelse opplyse foreldrene om adgangen til mekling etter barneloven.