2)

Minnelige ordninger kan oppnås på flere måter. Den mest vanlige er at partene forhandler direkte gjennom sine advokater om en løsning. Et alternativ til dette er å benytte en tredjepart som uavhengig mekler. Er saken brakt inn for domstolene, vil spørsmålet om deltakelse i rettsmekling oppstå. Er saken ikke brakt inn for domstolene, kan den nå etablerte ordning med mekling med advokat være et alternativ. Uansett er det advokatens oppgave å vurdere om mekling skal forsøkes og gi klienten råd om dette.

Det er klienten som må ta stilling til om forlik skal inngås. Advokaten kan bare rådgi. Hvis klienten ikke vil følge advokatens anbefaling om å inngå forlik, må advokaten innrette seg i forhold til det. At klienten ikke følger advokatens råd, vil avhengig av omstendighetene, kunne gi advokaten rett til å trekke seg fra oppdraget, jfr. kommentaren til pkt. 3.1.6 note 6.