4)

Det er klientens interesser og intet annet som er avgjørende for om forlik bør inngås og eventuelt på hvilke vilkår. Advokaten må foreta sin vurdering og gi sitt råd uavhengig av andre hensyn og uavhengig av press fra motparten, dommeren eller andre, jfr. nærmere om den pressituasjon advokaten her kan komme i i Bernhardt s. 272, jfr. også Rt. 1994 s. 1430.