3)

Det følger videre av første punktum i bestemmelsen at advokaten skal ivareta klientens interesser «raskt, samvittighetsfullt og påpasselig». Kravet til raskhet syndes det ofte mot hvis man ser på disiplinærorganenes praksis. Et stort antall av klagesakene gjelder sommel og sendrektighet fra advokatens side. Hvilken hurtighet man skal kreve av advokatens saksbehandling, vil selvfølgelig variere med omstendighetene. Enkelte saker krever øyeblikkelig oppfølging, mens andre saker har mindre hast. Det er også av betydning hva advokaten har avtalt med klienten. 

Har advokaten en stor arbeidsbyrde som gjør at det vil ta tid før oppdraget vil kunne bli utført, må han ta dette opp med klienten og eventuelt få klientens samtykke til den tidsplan som advokaten foreslår. Ved enhver slik tidsplan bør advokaten ta hensyn til at det kan inntreffe uforutsette omstendigheter og at de fleste arbeidsoppgaver har en tendens til å ta lengre tid enn antatt. I Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.4 annet ledd er det fastsatt at en advokat ikke bør påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at sakene ikke kan bli behandlet med rimelig hurtighet. Kravet til rask behandling i rettergang er omhandlet i Regler for god advokatskikk pkt 4.3 og 4.4.

En rekke klagesaker gjelder sommel som kan tilskrives at advokaten har mangel på tid som følge av høyt arbeidspress eller andre omstendigheter. Dette er ingen unnskyldning for å somle med å holde klienten underrettet om sakens gang, f. eks. meddele klienten et domsresultat og oversende dommer, korrespondanse eller andre dokumenter jfr. nedenunder. Særlig viktig er det at advokaten ikke somler når det gjelder å foreta oppgjør av pengebeløp overfor klienten eller andre. Innbetalinger som advokaten mottar og som klienten har krav på, f. eks oppgjør fra et forsikringsselskap i en erstatningssak, skal ikke uten avtale med klienten bli stående på klientkonto utover det som eventuelt er nødvendig for å dekke salær og omkostninger.

Disiplinærorganenes praksis er forankret i de konkrete omstendigheter. Det generelle inntrykk er at kravene over tid er blitt skjerpet i forhold til hva de var tidligere. Dette er ikke overraskende. Det er et generelt samfunnstrekk at kravet til hurtighet og effektivitet stadig øker – i takt med den tekniske utvikling. Advokatens hverdag er i dag med bruk av datateknologi, internett, e-post og mobiltelefon en helt annen enn den var for bare få år siden.