5)

Bestemmelsen slår fast det personlige ansvar for den advokaten som har påtatt seg oppdraget. Bestemmelsen er i samsvar med det generelle prinsipp om det personlige advokatansvar som er fastsatt i domstolloven § 232.

Også oppdrag som advokaten overlater til en fullmektig, er advokaten personlig og selvstendig ansvarlig for utførelsen av. Klage til disiplinærorganene over gjennomføringen av oppdraget kan rettes mot både prinsipalen og fullmektigen. Gjøres erstatningsansvar gjeldende, er prinsipalen ansvarlig, og kravet må rettes mot prinsipalen og/eller direkte mot prinsipalens forsikringsselskap under henvisning til den lovbestemte sikkerhetsstillelse eller ansvarsforsikring som er tegnet.

Advokaten bestemmer selv i hvilken grad han vil overlate utførelsen av oppdraget til en fullmektig. I en del saker må det anses avtalt at advokaten selv skal utføre oppdraget eller at klienten forutsetter dette når advokaten får oppdraget. I slike tilfeller kan advokaten ikke overlate oppdraget til en fullmektig uten klientens samtykke. I andre saker vil advokaten som hovedregel kunne la seg bistå av en fullmektig og også overlate utførelsen av avgrensede og mindre viktige deler av oppdraget til denne uten å måtte forelegge dette for klienten. Ofte vil dette også være nødvendig for en rask, effektiv og kostnadsbesparende ivaretakelse av klientens interesser.

Overlates utførelsen av oppdraget til en fullmektig uten klientens samtykke må klienten underrettes om at oppdraget utføres av en fullmektig, slik at han kan få anledning til å ta dette opp med advokaten hvis han er uenig, eventuelt skifte til en annen advokat, jfr. avgjørelsen i U bind VI (Oslo krets 1991) s. 155. 

Straffesaker står i en særstilling. I Retningslinjer for forsvarere er det i pkt 3.8 fastsatt at forsvareren kan, «i den grad det er forsvarlig, la seg bistå av autorisert fullmektig eller annen advokat ved samme kontor». En fullmektig kan også bistå hvis det «gjøres for å sikre nødvendig opplæring og utviklingsmuligheter», men forutsetningen er at klienten uttrykkelig samtykker og det påses at oppdraget blir forsvarlig utført.