7)

Klienten må selvsagt umiddelbart orienteres om avgjørelser som advokaten mottar i saken, jfr. note 3. Kopi av brev og andre dokumenter som innkommer, bør uten forsinkelse oversendes klienten, som også bør få kopi av all utgående korrespondanse samtidig med at utsendelse finner sted. Tilsvarende må gjelde post som sendes elektronisk. Inntreffer det uforutsette omstendigheter som medfører at oppdraget ikke kan behandles med den hurtighet som var forutsatt, f.eks. sykdom, må advokaten sørge for at klienten blir underrettet innen rimelig tid.

Forpliktelsen til å holde klienten underrettet om sakens gang, innebærer også en plikt for advokaten til å besvare spørsmål som klienten har om saksgangen. Advokaten må i rimelig grad være tilgjengelig for klienten og må innen rimelig tid svare på henvendelser fra klienten, enten det er pr. telefon eller på annen måte.

Klienten har også krav på å bli holdt informert om kostnadsutviklingen i saken. Dette kan skje ved at klienten mottar jevnlige avregninger fra advokaten, f.eks. hver måned. Finner det ikke sted en løpende avregning av salær og kostnader, må advokaten sørge for å holde klienten informert om kostnadsutviklingen på annen måte. Bestemmelsens formål er å sikre klienten mot at den endelige regningen kommer som en stor overraskelse, jf. blant annet ADA-2017-D32. En bestemmelse om plikt til å varsle klienten på forhånd om kostnadene i saken er inntatt i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.5.