ADA-1999-D45 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk at advokaten ikke hadde oversendt dom til klienten. Advokaten hadde vedtatt forkynnelse av dommen i november 1995. Klienten fikk først kjennskap til dommen sommeren 1996. Ankefristen var oversittet og klienten mistet muligheten til å få saken prøvet på ny, noe som hun ønsket. Salæret ble vesentlig nedsatt. Advokatens forsømmelse med den konsekvens at klienten ble avskåret fra å få prøvet sin sak for ankeinstansen, ble tillagt betydning for vurderingen av rimeligheten av salæret