ADA-2009-2 (Østfold og Follo, Romerike og Hedemark kretser)

Advokaten bisto klager i forbindelse med hennes tvist med sin eksmann. Advokaten leverte ikke tilsvar til stevning og orienterte heller ikke klager om at saken var brakt inn for retten. Resultatet ble fraværsdom i disfavør av klager. I ettertid fikk klager vite at advokaten hadde vært syk i den aktuelle perioden, og utviklet angst for saken. Disiplinærutvalget fant at advokaten ikke hadde ivaretatt klagers interesser og dermed overtrådt regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Utvalget mente at det ikke var etisk formildende at advokaten var alvorlig syk, og viste til at det i slike tilfeller er viktig å orientere klienten slik at vedkommende kan få mulighet til å kontakte en annen advokat og ikke risikere å lide rettstap. Det var heller ikke etisk formildende at advokaten hadde dekket klagers økonomiske tap.