ADA-2014-D24 (Disiplinærnemnden)

Det følger av Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 at klienten skal underrettes om sakens gang. I dette ligger det at de dokumenter advokaten utferdiger på vegne av klienten skal sendes i kopi til klienten. Selv om et dokument har et innhold som etter straffeprosessloven medfører begrensninger i adgangen til å formidle dette i kopis form til klienten, vil advokaten etter omstendighetene også kunne være forpliktet til å forelegge spørsmålet for politiet etter reglene i påtaleinstruksen § 16-4, før advokaten tar stilling til om klienten skal gis kopi av hele eller deler av det brev advokaten har avgitt til politiet på vegne av klienten.