U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 576

Advokaten mottok brev fra Høyesteretts kjæremålsutvalg om at det var reist spørsmål om å nekte anken fremmet. Han tok ikke kontakt med sin klient. Klienten klaget over at han dermed var avskåret fra å fremlegge tilleggsmateriale, noe advokaten mente uansett ikke ville ha gitt foranledning til tilleggsargumenter. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk fordi det måtte være avgjørende at klienten uansett ikke var underrettet og derved fratatt muligheten til å påvirke mulig argumentasjon ved et nytt innlegg.