2)

Den som utøver advokatvirksomhet i eget navn, har i henhold til domstolloven § 222 plikt til å stille sikkerhet som nærmere bestemt i advokatforskriften kap. 2 for det erstatningsansvar vedkommende vil kunne pådra seg under utøvelsen av advokatvirksomheten.