3)

Sikkerheten gis i form av en erklæring fra et norsk skadeforsikringsselskap eller et annet godkjent finansieringsforetak, som deponeres i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Sikkerheten per. advokat skal være på minst kr. 5 mill. For advokater som har advokatfullmektiger, må det tegnes en tilleggssikkerhet på kr. 3 mill. Denne sikkerhetsstillelsen er en form for «solvensgaranti». Skadelidte kan kreve dekning direkte fra sikkerhetsstilleren uten først å rette kravet mot advokaten. Sikkerhetsstilleren har ubetinget regress overfor advokaten.

I tillegg er det særlige krav om sikkerhetsstillelse for advokater som driver inkassovirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet. For eiendomsmeglingsvirksomhet er kravet til sikkerhet minst kr. 45 mill, som stilles overfor Finanstilsynet.

Regler for god advokatskikk pkt. 3.6 pålegger en plikt til å tegne ansvarsforsikring i tillegg til den lovbestemte sikkerhetsstillelsen. For skadelidte vil det ikke ha noen praktisk betydning om vedkommende får dekning gjennom den lovbestemte sikkerhetsstillelsen eller gjennom en ansvarsforsikring. For advokaten vil det derimot ha stor betydning at det er tegnet en ansvarsforsikring da regresskravet fra sikkerhetsstilleren regelmessig vil være dekket av ansvarsforsikringen med unntak av egenandelen.