4)

Advokatforeningen tilbyr sine medlemmer deltakelse i en kollektiv ordning som omfatter både sikkerhetsstillelse og formuesskadeforsikring (ansvarsforsikring). Grunndekningen for vanlig advokatvirksomhet er basert på en sikkerhetsstillelse på 5 mill. kr kombinert med en formuesskadeforsikring på samme beløp. For advokatfullmektiger er grunndekningen den tilleggssikkerhet som er fastsatt i advokatforskriften, kombinert med en formuesskadeforsikring på 5 mill. kr pr. fullmektig. For eiendomsmeglingsvirksomhet er grunndekningen sikkerhet på minimum 45 mill. kr pr. advokat og formuesskadeforsikring pr. advokat og pr. fullmektig på samme beløp.

For vanlig advokatvirksomhet må det antas at den grunndekning under formuesskadeforsikringen som Advokatforeningen tilbyr gjennom den kollektive ordning, tilfredsstiller det krav til ansvarsforsikring som følger av Regler for god advokatskikk pkt. 3.6. Driver imidlertid advokaten en virksomhet som ut fra oppdragenes art og omfang innebærer en risiko for å bli ansvarlig for større beløp enn det som gjelder for advokater flest, følger det av pkt 3.6 at advokaten må tegne ansvarsforsikring for et høyere beløp enn det som følger av grunndekningen.