3)

Det er ved vurderingen av et samtykkes betydning viktig i forkant å hensynta hovedregelen i pkt. 3.2.1 og den omstendighet at forholdet til de etiske regler også skal «holde vann» ved en etterfølgende bedømmelse når den eller de samtykkende klienter kanskje ikke er like vennlig innstilt overfor advokaten som ved oppdragets innledning.

Ved endringen av daværende pkt. 1.7 (nåværende pkt. 3.3) i Retningslinjer for forsvarere, som er omtalt under pkt. 3.2 ovenfor, ble det slått fast at samtykke fra klienten ikke skal tillegges vekt i straffesaker.