5)

Et samtykke er ikke ubegrenset befriende for advokaten, da det følger av bestemmelsens annet ledd at advokaten, uavhengig av samtykket, er avskåret fra å påta seg et oppdrag hvorved hans opptreden er eller kan komme i konflikt med hans plikt til lojalitet og fortrolighet eller plikten til å være uavhengig.

ADA-2009-186(Oslo krets) og ADA-2009-187(Oslo krets) hadde to advokater som var ektefeller og deltakere i samme advokatfirma, bistått hver sin ektefelle i en tvist som reelt sett dreiet seg om omsorgen for klientenes felles barn. Forholdet ble påklaget til disiplinærutvalget av den tingretten som hadde hatt tvisten til behandling. Selv om det forelå samtykke fra klientene, mente utvalget at dette samtykket ikke kunne reparere advokatenes plikt til uavhengighet i det aktuelle tilfellet. Dermed forelå det brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.2.2.