6)

Av bestemmelsens tredje ledd følger det selvsagte at advokaten plikter å informere klienten fullstendig og oppriktig, slik at klienten får full innsikt i hva interessekonfliktproblemet består i. Dette må imidlertid gjøres uten at advokaten bryter sin fortrolighets- og taushetsplikt, og balansegangen kan bli meget vanskelig.

Dommen i LG-2007-91077 illustrerer dette. Lagmannsretten har der beskrevet hva den fant bevist mht. hvilke opplysninger advokatfirmaet ga om klientforholdet til motparten (selger) og uttaler ”Han(adv x)har videre vært klar over at en stor del av den informasjon som han hadde om tidligere klient ikke kunne videreformidles til y eller nyttiggjøres av y under kontraktsforhandlingene.