2)

Bestemmelsen fastslår utgangspunktet om at en advokat ikke må rådgi eller opptre på vegne av flere klienter i samme sak hvis klientene har motstridende interesser eller det er en klar risiko for dette. Opptreden i samme sak for flere klienter, for eksempel i en skattesak eller ekspropriasjonssak, kan synes problemfritt. Men dette er ikke alltid tilfelle, selv om det ofte innledningsvis kan fortone seg som om klientenes interesser er sammenfallende eller at de i hvert fall ikke kolliderer. Advokaten bør nøye vurdere kollisjonsfaren før han påtar seg å bistå flere klienter i samme sak. Om vurderingen er vanskelig og konklusjonen beheftet med noen grad av usikkerhet, bør advokaten avstå fra dobbeltrepresentasjon.

Hva som skal regnes som «samme sak» må ikke forstås snevert. I ADA-2011-D61 (Disiplinærnemnden) ble det ansett å foreligge brudd på punkt 3.2.2 der en advokat fortløpende ga forretningsjuridiske råd til en av partene i en fusjonsprosess, samtidig som samme firma representerte alle parter i fusjonen, selv om advokaten ikke direkte bisto ved selve fusjonsoppdraget. I ADA-2013-D137(Disiplinærnemnden)ADA-2013-D138 (Disiplinærnemnden) og ADA-2013-D140 (Disiplinærnemnden) ble det konstatert brudd på punkt 3.2.2 selv om en kollega av de innklagede bare var blitt kontaktet om et mindre spørsmål i et større sakskompleks. De innklagede ble ansett for å ha opptrådt i strid med punkt 3.2.2 da de senere påtok seg verv som aktorer mot den tidligere klienten. I samme beslutning ble det uttalt at det ikke kan innfortolkes et krav om samtidig felles representasjon for at det skal foreligge brudd på punkt 3.2.2.  

For spørsmålet om det vil være i strid med reglene om interessekonflikt at et advokatfirma bistår flere potensielle kjøpere ved auksjonssalg av selskap, se Anbefaling ved parallelle oppdrag i auksjonsprosesser, vedtatt av hovedstyret 24. april 2020.