3)

Om interessemotsetning eller fare for dette viser seg på et senere tidspunkt, bør advokaten fratre oppdraget for begge/ alle oppdragsgivere, jf. punkt 3.2.5 fjerde ledd siste punktum. Det følger av teksten i bestemmelsen at den risiko som pliktes hensyntatt, skal være «klar». Sett på bakgrunn av hovedregelen i punkt 3.2.1, er det ikke lett å se hvilken betydning ordet «klar» skal ha i denne sammenheng, utover det å utelukke den rent teoretiske mulighet for senere motstrid mellom klienters interesser.

I RG-2004-1299 motsatte påtalemyndigheten seg at to siktede i samme sak valgte forsvarere som var i partnerskap. Lagmannsretten uttalte at Regler for god advokatskikk måtte tillegges stor vekt ved vurderingen av om en oppnevning ville være utilrådelig etter straffeprosessloven § 102. Det ble deretter uttalt følgende:

«Det ligger i dette at lagmannsretten antar at en hvilken som helst teoretisk interessemotstrid ikke er tilstrekkelig til å nekte oppnevning i tråd med siktedes ønske. I så fall måtte reglene for god advokatskikk helt utelukket flere advokater knyttet til samme kontorfellesskap som forsvarere for flere tiltalte i samme sak. Slik lagmannsretten forstår reglene, inneholder de ikke et slikt absolutt forbud.»

Også i Rt 2001 s. 465 (Orderudsaken) var det spørsmål om oppnevning av to forsvarere fra samme kontorfellesskap. Kjæremålsutvalget uttalte: «Ved vurderingen av om en oppnevning er utilrådelig etter straffeprosessloven § 102, bør reglene om god advokatskikk [..] og Advokatforeningens Retningslinjer for forsvarere, tillegges stor vekt.»

Etikkutvalget har i en konkret sak drøftet spørsmålet om det ville være i samsvar med god advokatskikk om en mor og hennes sønn på 16 år med egne partsrettigheter er representert i en omsorgsovertakelsessak av advokater som arbeider i kontorfellesskap. I uttalelsen av 28. oktober 2003 er det lagt til grunn at det ikke forelå noen «klar risiko» for at det kunne oppstå interessemotstrid. Representasjonen ville derfor ikke være i strid med god advokatskikk.