ADA-1997-D68 (Disiplinærnemnden)

Da en av flere parter på den ene side i en nabotvist døde, anmodet en av arvingene, som var eneste livsarving, motpartens advokat om å varsle avdødes advokat om at arvingene ikke ønsket å forfølge saken, hvilket advokaten gjorde. Ansett at arvingene, med sin nære tilknytning til boet, kunne ha motstridende interesse med dem som var motpartens advokats parter i nabotvisten. Denne advokat ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk. Uttalt at selv om Regler for god advokatskikk kap. 3 primært skal verne klientens interesser, er ikke andre avskåret fra å klage, f.eks. en parts prosessfullmektig.