ADA-2003-D38 (Disiplinærnemnden)

Advokaten ved to fullmektiger opptrådte i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdrag for flere parter i sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda for sosiale saker. Det forelå en klar risiko for interessemotsetninger mellom de ulike parter. Uttalt at en slik risiko forelå allerede på det tidspunktet oppdraget ble akseptert og at brudd på punkt. 3.2.2 ikke repareres ved at advokaten hevdet at han løpende ville ha vurdert om det forelå interessemotsetninger og i så fall fratrådt som prosessfullmektig på et senere tidspunkt.