U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 379

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha påtatt seg prosessoppdrag for en bank i en erstatningssak der han selv tidligere på vegne av erstatningssøker hadde varslet om at sak ville bli reist. Uttalt at forbudet i de etiske regler mot å representere motstridende interesser er en av de grunnleggende regler for advokatetikk. Det er ingen forutsetning at advokaten ved en eventuell overtredelse påfører klienten skade eller tap. Regelen er utformet for å påse at advokaten ikke skal kunne komme i en slik situasjon at de mulige følger av hans opptreden skal måtte vurderes.