1)

Denne hovedregel er en «føre var»-bestemmelse. Den hører sammen med og er en følge av reglenes pkt. 2.12.2 og 2.3 om uavhengighet, tillitsforhold og fortrolighet. Det følger av bestemmelsen at advokaten på forhånd, i forbindelse med et nytt oppdrag, enten det er for en tidligere, bestående eller ny klient, plikter å vurdere om det foreligger eller kan oppstå risiko for brudd på advokatens plikt til lojalitet, fortrolighet eller uavhengighet.