2)

Det er ikke bare i de tilfeller hvor en interessekonflikt er til stede at advokaten må frasi seg oppdraget. Det er tilstrekkelig at det foreligger risiko for slik konflikt. Når foreliggende risiko er tilstrekkelig, er dette fordi en skade ofte vil være skjedd, ved bruk av fortrolig kunnskap, hvis interessekonflikt på et senere tidspunkt konstateres. Et skifte av advokat under oppdragets utførelse vil dessuten ofte være forbundet med betydelige ulemper og kostnader for klienten. Hovedregelen gir uttrykk for et varsomhetskrav og innebærer at advokaten må avstå fra et oppdrag i alle tilfeller hvor det foreligger risiko for overtredelse av reglene om uavhengighet, tillit og fortrolighet. I de tilfeller hvor en advokat er i tvil ved vurderingen av de øvrige underpunkter i punkt 3.2, bør hovedregelen i punkt 3.2.1 erindres og anvendes. Den vil i mange tilfeller gi svar. Er advokaten i sterk tvil om det foreligger en interessekonflikt eller risiko for dette, bør tvilen løses i favør av klientens interesse ved at advokaten ikke påtar seg oppdraget.

Disiplinærorganene har gjentatte ganger uttalt at reglene om interessekonflikt i punkt 3.2 må tolkes og praktiseres strengt, og har i den forbindelse vist til viktigheten av at tillitsforholdet mellom klient og advokat ikke svekkes. Som begrunnelse for en streng praktisering av reglene nevnes også publikums alminnelige tillit til advokatene, og at det ikke må skapes inntrykk av at advokatene tar interessekonfliktbestemmelsene mindre alvorlig. Se for eksempel avgjørelsene i U bind VII (Disiplinærnemnden 1996) side 585 (referert under Regler for god advokatskikk punkt 3.2.6) og U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) side 622 (referert under Regler for god advokatskikk punkt 3.2.2). I LG-2007-91077 viste lagmannsretten blant annet til bestemmelsen i punkt 3.2.1, der en oppdragsavtale ble ansett ugyldig med hjemmel i avtaleloven § 33.

Det kan også vises til avgjørelsen i ADA-2018-D130 (Disiplinærnemnden) der det ble funnet brudd på punkt 3.2 der en advokat representerte selger av en eiendom i en mangelssak hvor hans firma (en kollega) hadde forestått oppgjøret og utformet kontrakten. Det ble vektlagt at reglene om interessekonflikt skal praktiseres strengt.