4)

En type interessekonflikt som ikke direkte er omhandlet i noen av kapitlets spesialbestemmelser, og som heller ikke er viet mye oppmerksomhet i vårt land, er advokatens opptreden for konkurrerende foretak. Problemstillingen er omtalt i Etikkutvalget (s. 30) som fremholder den fare som i slike tilfelle foreligger for at advokaten ubevisst benytter informasjon fra en oppdragsgiver i behandlingen av oppdrag for en konkurrent av denne. Det påpekes at det i enkelte land anses uhørt at samme advokatfirma representerer konkurrerende foretak. Det er neppe grunn til å håndheve regelen i pkt. 3.2.1 så strengt. Bransjekunnskap og erfaringer fra opptreden for en bransje vil ofte være et møysommelig opparbeidet fortrinn for en advokat og deretter en fordel for oppdragsgivere i bransjen. Forutsatt tilstrekkelig aktpågivenhet, kan det ikke oppstilles noe forbud mot å ta oppdrag for flere aktører innen samme bransje selv om disse er konkurrenter forretningsmessig eller på annen måte. I Etikkutvalget 2003 (s. 31) er det slått til lyd for at en spesialbestemmelse for nærmere regulering av disse tilfelle bør overveies.