4)

Et særlig spørsmål om interessekonflikt kan oppstå i de tilfellene advokaten er oppnevnt som forsvarer i en sak, og senere blir forespurt om å bistå i samme sakskompleks på et annet felt, eksempelvis der en barnevernssak springer ut av en straffesak. Dette kan være problematisk for advokatens plikt til uavhengighet, og advokaten bør være seg bevisst den særlige risikoen som foreligger i slike tilfeller. I ADA-2022-D14832 (Disiplinærnemnden) hadde advokaten både bistått klager i forbindelse med en straffesak hvor klager var siktet, samt bistått klager og hans samboer i en omsorgssak om deres felles sønn som oppstod som følge av det strafferettslige forholdet klager var siktet for. Disiplinærnemnden fant at dette ikke var forenlig med advokatens plikt til uavhengighet etter punkt 3.2.1. Etter nemndens vurdering kunne det ikke utelukkes at advokatens syn og vurderinger kunne farges av å ha full kjennskap til forholdene i straffesaken gjennom forsvareroppdraget, og at dette kunne gå utover ivaretakelsen av klagers interesser overfor sønnen, når advokaten samtidig skulle ivareta mors interesser.

En annen type interessekonflikt som ikke direkte er omhandlet i noen av kapitlets spesialbestemmelser, og som heller ikke er viet mye oppmerksomhet i vårt land, er advokatens opptreden for konkurrerende foretak. Problemstillingen er omtalt i en innstilling fra etikkutvalget i 2003 (side 30) som fremholder den fare som i slike tilfelle foreligger for at advokaten ubevisst benytter informasjon fra en oppdragsgiver i behandlingen av oppdrag for en konkurrent av denne. Det påpekes at det i enkelte land anses uhørt at samme advokatfirma representerer konkurrerende foretak. Det er neppe grunn til å håndheve regelen i punkt 3.2.1 så strengt. Bransjekunnskap og erfaringer fra opptreden for en bransje vil ofte være et møysommelig opparbeidet fortrinn for en advokat og deretter en fordel for oppdragsgivere i bransjen. Forutsatt tilstrekkelig aktpågivenhet, kan det ikke oppstilles noe forbud mot å ta oppdrag for flere aktører innen samme bransje selv om disse er konkurrenter forretningsmessig eller på annen måte. I etikkutvalgets innstilling fra 2003 (side 31) er det slått til lyd for at en spesialbestemmelse for nærmere regulering av disse tilfelle bør overveies.