U bind III (Disiplinærnemnden 1981) s. 24

Advokaten representerte saksøker Y mot et sameie i en tvist som gjaldt hvem som skulle dekke utgiftene til installasjon av et fyringsanlegg. Partene inngikk forlik om å dele utgiftene, samt at partenes advokater skulle kreve full refusjon av den tidligere eier av eiendommen Z. Advokaten ble snart av den oppfatning at Z ikke kunne holdes ansvarlig for utgiftene og samtykket senere i å representere Z i en sak om det samme forhold som sameiet hadde anlagt mot Z. Advokaten ble ansett for å ha opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdraget for Z selv om det aldri hadde vært et vanlig advokat-klientforhold mellom ham og sameiet. Advokaten hadde ved sin medvirkning til rettsforliket påtatt seg en forpliktelse overfor sameiet til å medvirke til å fremme et krav fra sameiet mot Z. Advokaten kunne da ikke påta seg å representere Zs interesser overfor sameiet. Dissens (4-1)