1)

Mens pkt. 3.2.2 angår klientkollisjon i samme sak, gjelder denne bestemmelsen slik kollisjon i ulike saker. Det må understrekes at denne bestemmelsen får anvendelse på det å ta et oppdrag mot en som fortsatt er advokatens klient, mens pkt. 3.2.4 refererer seg til oppdrag mot tidligere klient. Å avgjøre hvorvidt det dreier seg om et bestående eller et tidligere klientforhold, kan være vanskelig. Om forholdet ligger i «gråsonen», bør advokaten basere sin avgjørelse på bestemmelsen i pkt. 3.2.3.