2)

Bestemmelsen må praktiseres ut fra sitt formål. Det formelle klient- eller partsforhold er ikke avgjørende. Det vil således kunne være i strid med pkt. 3.2.3 å påta seg oppdrag mot et selskap som er eiet av advokatens klient eller hvis klienten er et selskap, mot et annet selskap i samme konsern, jfr. til illustrasjon avgjørelsen i U bind VII (Disiplinærnemnden 1997) s. 622. Det avgjørende vil være om det foreligger risiko for brudd på advokatens plikt til lojalitet, fortrolighet eller uavhengighet, jfr. pkt. 3.2.1. Forbudet mot å representere en klient mot en annen klient i ulike saker, er ikke like absolutt som forbudet i pkt. 3.2.2. Advokaten kan ta oppdrag for en klient mot en annen, dersom det må anses klart ubetenkelig som følge av oppdragenes forskjellige art eller type klient.