4)

Det første momentet forutsetter at det nye oppdraget ikke har tilknytning til eller på noen måte kan få betydning for det oppdraget advokaten allerede har for den annen klient. Kravet til forskjellighet kan gjelde så vel faktiske som rettslige forhold tilknyttet de to oppdragene. Også andre forhold ved det nye oppdragets karakter kan være av betydning, eksempelvis dersom saken reiser spørsmål ved motpartens gode tro, aktsomhet, hederlighet eller integritet. I så fall må advokaten avstå fra det nye oppdraget fordi det ikke er «klart ubetenkelig» å påta seg dette.