U bind VII (Nord-Norge kretsene 1994) s. 197

Disiplinærutvalgets flertall fant det ikke stridende mot god advokatskikk at en advokat, mens han representerte klient i en erstatningssak mot en kommune, påtok seg oppdrag for kommunen i en barnevernssak. Mindretallet dissenterte under henvisning til at det var en liten kommune med få ansatte i kommuneadministrasjonen.