2)

Det er i flere avgjørelser understreket av disiplinærmyndighetene at advokaten må vise særlig varsomhet med å påta seg nye oppdrag i saker som har tilknytning til tidligere klients mer personlige forhold, f.eks. i omsorgs- og samværssaker, jfr. avgjørelsene i U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 343, U bind VII (Møre og Romsdal krets mfl. 1996) s. 649 og ADA-2000-11 (Østfold og Follo krets mfl.). Det samme gjelder ved bistand i tidligere straffesak, jfr. U bind VII (Oslo krets 1995) s. 438 og ADA-2001-48 (Oppland krets mfl.).

For øvrig vil det være av betydning om oppdragene er likeartet og om klientene har noe forhold til hverandre. Eksempelvis vil det kunne være mer betenkelig å ta oppdrag for en ny klient som er en forretningsforbindelse eller konkurrent til advokatens tidligere klient, enn om ingen slik forbindelse finnes. At advokaten har særlig kunnskap om en bransje eller et rettsfelt som er av betydning for både den tidligere og den nye oppdragsgiver, kan i seg selv ikke utelukke vedkommende fra å ta det nye oppdraget, jfr. dog problemstillingen om konkurrerende oppdragsgivere nevnt under kommentaren til pkt. 3.2.1.

Det har i forbindelse med utviklingen av stadig større enheter i advokatbransjen vært slått til lyd for en oppmykning av adgangen til å ta oppdrag mot tidligere klient. Det ble under behandlingen av utkastet til 1991-reglene fra et større advokatfirma fremmet forslag om følgende tilføyelse (jfr. Ringdal s. 29):

«Ved anvendelse av … [Interessekonflikt-bestemmelsene] … skal likeledes kunne gjøres unntak ut fra en vurdering av de konkrete forhold, herunder advokatfirmastrukturens utvikling, stedlige forhold, varighet og omfang av klientforholdet, oppdragenes uavhengige/motstridende karakter, oppdragenes art og betydning, omfanget av klientens virksomhet og oppdragsmengde, tidsrommet fra avsluttet oppdrag, den alminnelige oppfatning innen advokatstanden til enhver tid, og andre relevante forhold».
Forslaget fikk ikke tilslutning.