3)

Det kan tenkes tilfelle hvor advokaten har hatt sporadisk forbindelse med motparten som har strukket seg over lang tid, men slik at vedkommende på det aktuelle tidspunkt ikke har oppdrag hos advokaten og således faller inn under kategorien «tidligere klient». I slike tilfelle bør nok bestemmelsens varsomhetsklausul sette snevrere grenser enn i de tilfelle hvor motparten bare har benyttet advokaten i ett avsluttet oppdrag. Pkt. 3.2.4 er en varsomhetsregel som oppfordrer til en grundig vurdering av alle forhold omkring et nytt oppdrag for å påse at advokatens kjennskap til den tidligere klients forhold ikke urettmessig kan benyttes til fordel for den nye klient eller til skade for den tidligere klient.

En advokat må vise særlig varsomhet med å påta seg oppdrag i saker som har tilknytning til en tidligere klients mer personlige forhold, for eksempel i omsorgs- og samværssaker. I ADA-2011-D183(Disiplinærnemnden) ble pkt. 3.2.4 tolket utvidende i en sak der begge foreldrene hadde krevd rettslig overprøving av et fylkesnemndvedtak om omsorgsovertakelse. Advokaten hadde tidligere bistått faren, men for tingretten representerte han moren. Selv om kommunen var oppført som saksøkt og den tidligere klienten (faren) dermed ikke formelt var motpart, ble det konstatert brudd på pkt. 3.2.4.

I ADA-2015-62 (Oslo krets) kom Disiplinærnemnden til at det forhold at en advokat tidligere hadde bistått daglig leder i en organisasjon, ikke var til hinder for at advokaten senere bisto i en sak mot denne organisasjonen. Det var ikke noe som tydet på at advokaten gjennom sitt tidligere oppdrag for daglig leder hadde fått opplysninger eller kunnskap om forhold som kunne brukes mot organisasjonen i den etterfølgende saken.

I OSL-062-2015 opptrådte en advokat i strid med pkt. 3.2.4 jfr. pkt. 3.2.6 ved å påta seg et oppdrag som aktor i en straffesak mot klienter av advokatens tidligere arbeidsgiver. Selv om det var gått lang tid, hadde advokaten hos tidligere arbeidsgiver blant annet arbeidet med et av de saksforholdene som var omfattet av tiltalen.