ADA-2000-11 (Østfold og Follo krets mfl.)

Advokaten hadde bistått klager i samme sak med et møte, et brev og formidling av motpartens telefonsvar. Det var i strid med god advokatskikk at advokaten noen måneder senere representerte motparten i samværssaken. Uttalt at det må legges betydelig vekt på den oppfatning klageren har om kunnskap som ble meddelt advokaten. Videre måtte det tillegges vekt at klageren hadde meddelt at hun syntes det var vanskelig å møte advokaten som motpartens prosessfullmektig.