ADA-2002-D11 (Disiplinærnemnden)

Advokat X opptrådte som prosessfullmektig for klager i sak mot en kommune, representert ved advokat Y. I stedet for X valgte klager en annen advokat for lagmannsretten, mens Y fortsatte å representere kommunen i dens saker mot klager. Dette fortsatte også etter at X og Y ble partnere som følge av en firmafusjon og helt frem til det ble fremmet klage til disiplinærutvalget. Etter fusjonen påtok X seg oppdrag for kommunen vedrørende prinsipielle problemstillinger, som var likeartede med grunnlaget for tvisten med klager, men uten tilknytning til denne. Nemnden fant ikke grunnlag for kritikk av X og viste til at hans oppdrag var av generell karakter. Presisert at advokatetiske regler ikke er til hinder for å påta seg oppdrag for tidligere motparter. Også uttalt at X ikke kunne pålegges medvirkningsansvar for Ys fortsatte opptreden i saken mot klager og at det må være den enkelte advokats ansvar å vurdere sitt forhold til de advokatetiske regler. Nemnden konkluderte med kritikk av Y og presiserte at bestemmelsen i pkt. 3.2.4 ikke bare gir pålegg om å avstå fra «å påta seg oppdrag», men også å avstå fra «å fortsette med allerede igangværende oppdrag». Påpekt nødvendigheten av at man ved rekruttering, sammenslutninger m.v. gjennomgår klientmassen for å avdekke mulige konfliktforhold.