ADA-2009-D104 (Disiplinærnemnden)

Advokaten bisto klagers motpart i en arbeidstvist. Klager viste til at advokaten tidligere hadde representert daglig leder ved klagers arbeidsplass. Klager mente at advokaten dermed hadde tatt oppdrag mot en tidligere klient. Klager mente at advokaten også hadde forhåndsprosedert saken i media, og at han først gjennom media hadde blitt orientert om at advokaten hadde begjært ham konkurs. Disiplinærnemnden fant å avvise klagen som åpenbart grunnløs. Nemnden mente at daglig leder ikke kunne identifiseres med klager, og at advokaten derfor ikke hadde tatt oppdrag mot en tidligere klient. Nemnden kunne ikke finne noe som tydet på at advokaten gjennom sitt tidligere oppdrag for daglig leder hadde fått meddelt opplysninger eller tilegnet seg kunnskap om forhold som kunne brukes mot klageren i den aktuelle tvisten. Videre kunne ikke Nemnden ut fra de fremlagte utskrifter av presseoppslag eller øvrige fremlagte opplysninger finne det sannsynliggjort at advokaten skulle ha forhåndsprosedert saken i media, eller meddelt media om at det var fremsatt en konkursbegjæring mot klager.