ADA-2010-D189 (Disiplinærnemnden)

Det var fremmet erstatningskrav mot klager som delvis var dekket av en ansvarsforsikring. I henhold til forsikringsvilkårene skulle forsikringsselskapet utpeke hvilken advokat som skulle benyttes. Dette medførte at klager ble bistått av to advokater: en advokat utpekt av forsikringsselskapet for forhold omfattet av ansvarsforsikringen og en annen advokat utpekt av klager for de forhold som ikke falt inn under forsikringsdekningen. Advokaten utpekt av forsikringsselskapet hadde ikke opptrådt i strid med reglene om dobbeltrepresentasjon i pkt. 3.2.2 og 3.2.3 idet hennes bistand var begrenset til forhold der partene hadde felles interesser samtidig som det fremgikk av vilkårene som var akseptert av klager, at forsikringsselskapet skulle utpeke advokat.
Senere opptrådte imidlertid den samme advokaten på vegne av forsikringsselskapet i en tvist som kunne oppstå mellom klager og forsikringsselskapet. Når innklagede hadde opptrådt som prosessfullmektig både for forsikringsselskapet og klageren innenfor det skadeomfanget hvor forsikringsselskapet kunne få ansvar, var hun i forhold til de etiske reglene også å anse som advokat for klageren. Dette medførte igjen at hun ikke kunne opptre som forsikringsselskapets advokat i en eventuell etterfølgende tvist mellom forsikringsselskapet og klageren om hvor langt forsikringsselskapets ansvar gikk og i hvilket omfang forsikringsselskapet eventuelt kunne søke regress mot klageren. Det forelå dermed brudd på pkt. 3.2.4.