U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1992) s. 231

Advokaten hadde bistått begge parter vedrørende et forpaktningsforhold i 1981-82. Senere hadde han hatt oppdrag for den ene part og påtok seg også oppdrag for denne vedrørende avvikling av forpaktningsforholdet i 1990-91. Advokaten hadde siden 1981- 82 ikke hatt noe oppdrag for den annen part. Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdraget for den ene av partene i 1990-91. Disiplinærutvalget la til grunn at advokaten gjennom sin kontakt med partene i 1981-82 ikke fikk kunnskap om forhold som det ville være uheldig at han kjente til eller uriktig av ham å bruke i den tvist som var oppstått i 1990-91.