U bind VII (Oslo krets 1995) s. 438

Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk ved å påta seg oppdrag for bror til tidligere straffesaksklient. Oppdraget i straffesaken gjaldt underslag og lå 15 år tilbake i tid. Advokaten hadde i en årrekke hatt løpende oppdrag for broren og dennes firma. Det nye oppdraget gjaldt oppnevnelse av hjelpeverge for mor som satt i uskiftet bo. Det fremgikk av korrespondansen at brorens formål med å begjære hjelpeverge oppnevnt var at han ønsket å unngå at den tidligere straffesaksklient fortsatt skulle ha innflytelse over morens midler. Det ble i den forbindelse vist til at den tidligere klient var uegnet til å ivareta morens interesser på grunn av sitt tidligere underslag. Uttalt at selv om oppdraget i straffesaken lå mange år tilbake i tid, burde advokaten ikke ha påtatt seg et oppdrag for en annen klient hvor kunnskap om en tidligere straffesak kunne være av betydning for argumentasjonen og utfallet av den nye saken. Generelt bemerket at særlig klienter som har hatt bistand av en advokat i en straffesak, bør unngå å komme i en situasjon hvor man føler usikkerhet med hensyn til advokatens taushetsplikt og lojalitet.