2)

Tilføyelsen av «eller lignende felleskap» skal dekke mulige nye former for samarbeid mellom advokater. Det er imidlertid viktig å presisere at forutsetningen for å bli rammet av bestemmelsen er at det drives advokatvirksomhet i fellesskap. Ytterpunktene for hva som faller inn under bestemmelsen og hva som faller utenfor, er det ikke vanskelig å beskrive. Det er grensetilfellene som er vanskelige. Er man i tvil, bør det legges til grunn at reglene om interessekonflikter får anvendelse.