ADA-2006-D156 (Disiplinærnemnden)

To advokater ved samme advokatfellesskap representerte klienter med motstridende interesser i samme sak. Reglene om interessekonflikt tolkes og praktiseres strengt ut i fra viktigheten av at tillitsforholdet mellom advokat og klient ikke skal svekkes. Det skal legges vekt på om klienten opplever at det kan oppstå brudd på diskresjonsplikten. Å få oversikt over alle klientene kan være en utfordring i store advokatfirmaer og det er derfor viktig med gode rutiner og systemer og også hvem som registreres som klient. Å konstituere et objektivt ansvar vil likevel være å gå for langt. Det er advokatens opptreden som skal vurderes i forhold til Regler for god advokatskikk og som er grunnlag for eventuell kritikk, herunder advokatens etterfølgende opptreden. I dette tilfellet hadde likevel advokaten foranledning til å undersøke saken nærmere, uten at dette ble gjort. Advokaten hadde med dette handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.4.