U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 585

Advokatens kontorfelle hadde tidligere bistått et aksjeselskap og dets eiere. Innklaget advokat bisto med salg av aksjene i selskapet på vegne av eierne og herunder avtale som sikret eierne fortsatt ansettelse i selskapet. Advokaten fortsatte som selskapets advokat. Det var i strid med god advokatskikk at advokaten bisto selskapet i en senere avskjedssak mot de tidligere eiere, som da var ansatt i selskapet. Uttalt at bestemmelsene i de etiske regler om interessekonflikt må praktiseres strengt og at dette er viktig av hensyn til både klientene og den alminnelige tillit til advokatene.