2)

Midler innestående på klientkonto tilhører klienten. Advokaten kan ikke disponere over disse midlene uten etter instruks eller avtale med klienten, jfr. U bind VII (Oslo krets 1995) s. 389, ADA-2005-D93 (Disiplinærnemnden) og ADA-2006-D4 (Disiplinærnemnden). Advokaten kan heller ikke nekte å følge klientens instrukser om utbetaling, med mindre det foreligger spesielle forhold, f.eks. at midlene er båndlagt som følge av allerede inngåtte avtaler, jfr. ADA-2000-19 (Østfold og Follo krets mfl.). Advokaten må ellers kunne holde tilbake beløp til dekning av opparbeidet salær i de tilfellene hvor det vil foreligge motregningsrett, jfr. nedenfor.

Mange disiplinæravgjørelser gjelder advokatens rett til å ta dekning for sitt salær i innestående beløp på klientkonto. Her er utgangspunktet at vanlige motregningsregler gjelder. Dette er nå etter forskriftsendringen av 4. februar 2005 fastslått i advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd. Advokaten kan uten klientens samtykke motregne sitt salærkrav i innestående midler på klientkonto. Dette er også i samsvar med disiplinærorganenes praksis før forskriftsendringen i 2005, jfr. avgjørelsene i U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 173, U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 347 og ADA-1998-D57 (Disiplinærnemnden). Motregningsretten forutsetter imidlertid at klientmidlene ikke er blitt innbetalt til advokatens klientkonto for å bli benyttet til et bestemt formål eller at det er klart forutsatt ved innbetalingen at beløpet skal utbetales til klienten uavkortet, jfr. advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd. Se også til illustrasjon avgjørelsene i U bind VII (Oslo krets 1995) s. 398, U bind VII (Oslo krets 1996) s. 538, ADA-1997-D45 (Disiplinærnemnden) og ADA-1999-D117 (Disiplinærnemnden). Advokatens rett til å motregne i midler innestående på klientkonto ble også fastslått av Høyesterett i dommen gjengitt i Rt. 1998 s. 1306, hvor det på s. 1312 er uttalt følgende:

«Jeg finner at en advokat normalt må ha rett til å motregne forfalte krav på honorar og utlegg i vedkommende klients innskudd på klientkonto når ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, eller avtalt eller forutsatt. Dersom et innskudd på klientkonto må anses å være øremerket for et bestemt formål, eller av betaleren er positivt forutsatt videreført til klienten uavkortet, må motregning som hovedregel være avskåret.»

Som det fremgår er ordlyden i den nye bestemmelsen i advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd identisk med Høyesteretts formulering når det gjelder unntaket fra motregningsretten.

Det er videre fastsatt i advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd at advokaten senest samtidig med at han motregner sitt salærkrav i klientmidlene, skal sende klienten salærregning eller tilsvarende underretning om avregningen. Ordet «senest» er føyd til ved forskriftsendringen i 2005. Men også før denne endringen ble bestemmelsen praktisert strengt av disiplinærorganene, jfr. avgjørelsene i ADA-1999-D9 (Disiplinærnemnden) og ADA-2001-D13 (Disiplinærnemnden)I ADA 2012-D41(Disiplinærnemnden) konstateres brudd på pkt 3.5 fordi advokaten ikke kunne redegjøre for hvordan han hadde avregnet innbetalt forskudd på salær. Advokaten måtte tilbakebetale kr 30 000 til klienten.