3)

Som følge av at domstollovens regler om advokatvirksomhet ble endret i 1995, ble Justisdepartementets forskrift om behandling av betrodde midler inkorporert i advokatforskriften. De bestemmelser i forskriften som omhandler behandlingen av klientmidler, er inntatt i forskriftens kapittel 3 Her skal særskilt nevnes §§ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 og 3-6, som etter forskriftsendring av 4. februar 2005 lyder:

§ 3-1 Oppbevaring og forvaltning av betrodde midler (klientmidler)
En advokat plikter å holde betrodde midler (klientmidler) atskilt fra egne midler og andre midler som ikke tilhører klienter. Som klientmidler regnes alle penger som betros advokaten, herunder mottatt forskudd på utlegg og salær. Som klientmidler regnes også verdipapirer av enhver art herunder aksjer, obligasjoner, pantobligasjoner, bankbøker, gjeldsbrev og andre verdigjenstander som advokaten mottar til oppbevaring eller forvaltning.

Klientmidler kan bare utbetales eller utleveres til vedkommende klient eller for vedkommendes regning.

§ 3-2 Klientbankkonto
Mottar en advokat penger for andres regning, skal advokaten straks enten gi oppgjør eller sette klientens tilgodehavende på en særskilt rentebærende bankkonto benevnt «klientbankkonto». Slik konto kan bare opprettes i de bankene som skriftlig har forpliktet seg til ikke å gjøre motregning gjeldende i klientbankkontoen for de krav banken måtte ha overfor advokaten.

En felles klientbankkonto for klientene skal opprettes i advokatens navn. Eventuelle særskilte klientbankkonti for de enkelte klienter skal i tillegg lyde på klientens navn. Klientmidler i forbindelse med eiendomsmeglingsvirksomhet skal ikke blandes sammen med de øvrige klientmidlene, men må settes inn på særskilt klientbankkonto.

Klientbankkonto kan bare disponeres av advokaten eller den han gir skriftlig fullmakt. Advokaten er ansvarlig for enhver transaksjon med klientmidlene.

Uttak fra klientbankkonto kan bare foretas for beløp som utbetales til klienten eller for klientens regning og for advokatens tilgodehavende hos vedkommende klient hvor det er adgang til motregning etter de alminnelige regler om motregning. Dersom et innskudd på en klientbankkonto må anses for å være øremerket for et bestemt formål, eller av betaleren er positivt forutsatt videreført til klienten uavkortet, må motregning som hovedregel være avskåret. Dersom beløpet gjelder advokatens salær, skal klienten senest samtidig tilstiles salærregningen eller tilsvarende melding om avregning. Beløp som tas ut fra en klientbankkonto, skal ikke overstige vedkommende klients innestående midler på klientbankkontoen.

Kontoutskrifter vedrørende klientbankkonto skal oppbevares som regnskapsmateriale.

§ 3-3 Renter på klientbankkonto
Renter som opptjenes på klientbankkontoen, skal tilfalle klientene med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt. Advokaten plikter likevel ikke å avregne rentebeløp som for den enkelte klient i samme sak ikke overstiger et halvt rettsgebyr.

Rentene utbetales til klienten ved avregning av saken. Klienten kan likevel ikke kreve å få rentene utbetalt før disse er kreditert klientbankkontoen.

§ 3-4 Verdipapirer og andre verdigjenstander som klientmidler
For verdipapir føres en protokoll hvor det fortløpende registreres mottakelse og utlevering av verdipapirer for klienter.

Klienters verdipapirer skal oppbevares trygt, fortrinnsvis i bank. Under enhver omstendighet må de oppbevares avlåst og brannsikkert.

Med mindre annet er avtalt, må salg og kjøp av verdipapirer tilhørende klienter ikke skje uten at salget eller kjøpet på forhånd er godkjent av klienten. Det samme gjelder fornying av pantobligasjoner.

Klienten skal snarest gis melding om salg eller kjøp av verdipapirer med nøyaktige opplysninger om verdipapirets art, forfall, rentefot, nummer og andre opplysninger som er nødvendige for identifikasjon av verdipapiret.

Første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for andre verdigjenstander.

§ 3-5 Opplysninger om klientmidler ved avleggelse av årsregnskap
Ved avleggelse av årsregnskap skal klienten ha utskrift av klientansvarskontoen. Utskriften skal sendes klienten innen utgangen av januar. Det skal også leveres utskrift av klientens konto i verdipapirprotokollen som føres i henhold til § 3-4 første ledd. Sammen med utskriftene skal det leveres en redegjørelse for forvaltningen av klientmidlene det foreløpne år.

Første ledd gjelder ikke klientmidler som er forskudd på salær og omkostninger.

§ 3-6 Bokføring for klientansvar og klientmidler
Det skal opprettes egne konti for klientansvar og klientmidler som til enhver tid viser behandlingen av klientmidlene.

Bokføringen skal vise klientansvaret for den enkelte klient.

Klientansvar fra eiendomsmeglingsvirksomhet, fra inkassovirksomhet og den øvrige advokatvirksomhet skal regnskapsmessig holdes atskilt.

Saldo på klientbankkonto skal hver måned avstemmes mot bokført saldo for klientmidler i regnskapet. Likeledes skal bokført saldo for klientmidler avstemmes mot bokført klientansvar (klientgjeld) hver måned. Avvik skal forklares.

Avstemmingene skal dokumenteres og oppbevares som regnskapsmateriale.

I sitt innhold er advokatforskriftens bestemmelser stort sett i samsvar med pkt. 3.8 i CCBE-reglene. I rundskriv G-3/97 om forskrift til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften) har Justisdepartementet kommentert de enkelte bestemmelser i forskriften, herunder de bestemmelser som regulerer håndteringen av klientmidler (se rundskrivet s. 27 flg).
Et betydelig antall disiplinærsaker gjelder advokatens håndtering av klientmidler. Brudd på reglene i advokatforskriften anses regelmessig som grove overtredelser av Regler for god advokatskikk. Eksempler på slike overtredelser er manglende orden i klientregnskapet, unnlatelse av å holde klientmidler atskilt fra advokatens midler, unnlatelse av å sette klientmidlene på rentebærende konto og unnlatelse av å godskrive klienten rentene som påløper. Manglende underretning til klienten om disposisjoner som foretas og unnlatelse av å gi kontoutskrift som fastsatt i forskriften er andre eksempler på overtredelser som ofte forekommer i disiplinærorganenes praksis. Se ADA-2016-D257 som gjaldt ilagt irettesettelse av en fagansvarlig advokat i et meglerforetak.